Oferowane usługi aktuarialne kierowane są przede wszystkim do firm spoza sektora ubezpieczeniowego, które z zasady nie zatrudniają aktuariuszy i w związku z tym nie są w stanie samodzielnie sprostać tym wymaganiom standardów rachunkowości krajowej i międzynarodowej, które wiedzy aktuarialnej wymagają, mimo że standardy nie narzucają obowiązku korzystania w omawianych przypadkach z usług aktuariusza, a jedynie takie postępowanie rekomendują.

Usługi oferowane dla sektora ubezpieczeń dotyczą wyłącznie ubezpieczeń działu II, gdzie nie ma bezwzględnego wymogu zatrudniania aktuariusza.
  

Wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z wymogami MSR 19 i KSR 6 (rozwiń)

Przy świadczeniu usług doradztwa aktuarialnego w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze staramy się wychodzić naprzeciw wymaganiom Klientów kierując się zasadą, że nasz Klient jest czynnym użytkownikiem raportu z wyceny, który w efekcie współpracy z nami otrzymuje.

Przy wycenach uwzględniamy specyficzne dla jednostki założenia aktuarialne takie, jak współczynniki rotacji pracowników czy przewidywane wzrosty podstaw, a także bardziej ogólne wskaźniki, jak umieralność czy prawdopodobieństwo odejścia na rentę, które wyznaczane są zarówno w oparciu o publikowane urzędowo tablice i dane jak i historyczne dane statystyczne Klienta. Co do zasady zapewniana jest ciągłość stosowanego modelu dokonywania odpisów, a dopasowywanie założeń aktuarialnych do zmieniających się warunków dokonywane jest z uwzględnieniem zasady zachowania ich niskiej fluktuacji.

Nasza metodologia stosowana przy wykonywaniu wycen rezerw na świadczenia pracownicze jest pełni zgodna z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19 (IAS 19) oraz Krajowego Standardu Rachunkowości 6 (KRS 6). Odnośnie raportu z wyceny to Państwo decydują, czy mamy w nim zawrzeć wszystkie ujawnienia wymagane przez wspomniane standardy, czy jedynie sam wynik wyceny lub tylko niektóre z nich. Należy mieć jednak na uwadze, że raport nie zawierający wszystkich koniecznych ujawnień nie będzie w pełni zgodny ze standardem, zgodna będzie jedynie metodologia wykonywania obliczeń. Wspomniane ujawnienia wymagają znacznie większego nakładu pracy ze strony aktuariusza, a więc przekładają się bezpośrednio na cenę usługi.

Świadczymy usługi w zakresie wycen rezerw na następujące świadczenia pracownicze:

Rezerwa na odprawy emerytalne stanowi bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych, długoterminowych zobowiązań pracodawcy z tytułu wymienionych świadczeń zredukowaną o bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych odpisów na poczet tych odpraw. Obliczamy ją przy zastosowaniu metody Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych na podstawie przekazanych indywidualnych danych odnośnie każdego pracownika oraz w oparciu o przyjęte założenia aktuarialne i parametry programu świadczeń dotyczące odpraw emerytalnych.

Podstawą do obliczenia rezerwy na odprawę emerytalną dla pracownika jest przewidywana kwota odprawy, jaką pracodawca będzie zobowiązany wypłacić w momencie osiągnięcia przez pracownika uprawnień emerytalnych i odejścia na emeryturę. Za moment nabycia uprawnień przyjmuje się datę uzyskania przez pracownika wieku emerytalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub przewidywaną datę wcześniejszej emerytury w związku z wypracowanym przez pracownika stażem pracy w warunkach szczególnych.

Rezerwa na odprawy rentowe stanowi bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych, długoterminowych zobowiązań pracodawcy z tytułu wymienionych świadczeń zredukowaną o bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych odpisów na poczet tych odpraw. Obliczamy ją dla każdego pracownika osobno przy zastosowaniu metody Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych, na podstawie przekazanych indywidualnych danych o pracownikach oraz w oparciu o przyjęte założenia aktuarialne i warunki programu świadczeń dotyczące odpraw rentowych.

Podstawą do obliczenia rezerwy na odprawę rentową dla pracownika jest przewidywana kwota, jaką pracodawca będzie zobowiązany wypłacić w przypadku odejścia pracownika z firmy na skutek wystąpienia zdarzenia (wypadek, choroba) uniemożliwiającego mu (lub znacznie ograniczającego) kontynuowanie pracy. W związku z tym, że moment odejścia pracownika na rentę jest nieznany (i może w ogóle nie wystąpić), jak i nieznana jest zależna od stażu w momencie odejścia wartość samej odprawy, kalkulacje wykonujemy w oparciu o strumień możliwych wypłat przypisując każdej możliwej wypłacie indywidualne prawdopodobieństwo jej zmaterializowania się i indywidualną przewidywaną wysokość.

Rezerwa na odprawy pośmiertne stanowi bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych, długoterminowych zobowiązań pracodawcy z tytułu wymienionych świadczeń zredukowaną o bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych odpisów na poczet tych odpraw. Obliczamy ją dla każdego pracownika osobno przy zastosowaniu metody Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych na bazie przekazanych indywidualnych danych o pracownikach oraz w oparciu o przyjęte założenia aktuarialne i parametry programu świadczeń dotyczące odpraw pośmiertnych (generalnie Kodeksu Pracy).

Podstawą do obliczenia rezerwy na odprawę pośmiertną jest przewidywana kwota, jaką pracodawca będzie zobowiązany wypłacić rodzinie / spadkobiercom pracownika w przypadku odejścia pracownika z firmy na skutek zgonu. W związku z tym, że moment śmierci pracownika jest nieznany (i rzadko w okresie zatrudnienia występuje) jak i nieznana jest, zależna od stażu w momencie zgonu, wartość samej odprawy i liczba spadkobierców, kalkulacje wykonuje się w oparciu o strumień możliwych wypłat przypisując każdej możliwej wypłacie indywidualne prawdopodobieństwo jej zmaterializowania się oraz indywidualną przewidywaną wysokość uwzględniając przy tym zarówno liczbę możliwych beneficjentów jak i limit polisy ubezpieczenia na życie zapewnionej przez pracodawcę, o ile taka występuje.

Rezerwa na nagrody jubileuszowe stanowi bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych, długoterminowych zobowiązań pracodawcy z tytułu nagród jubileuszowych zredukowaną o bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych odpisów na poczet tych nagród. Obliczamy ją dla każdego pracownika osobno, na podstawie przekazanych indywidualnych danych o pracownikach oraz w oparciu o przyjęte założenia aktuarialne i warunki programu świadczeń dotyczące wypłat nagród.

Podstawą do obliczenia rezerwy na nagrodę jubileuszową jest przewidywana kwota, jaką Spółka będzie zobowiązana wypłacić pracownikowi w zamian za długoletnią pracę w momencie uzyskania przez niego odpowiedniego stażu pracy. W odróżnieniu od odpraw nagrody wypłacane są w okresie zatrudnienia, a nie po jego ustaniu i w przeciwieństwie do odpraw na ogół nie są to świadczenia jednorazowe. Rezerwę wyznaczamy dla każdego jubileuszu oddzielnie przy zastosowaniu metody Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych.

Rezerwę z tytułu przyszłych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po okresie zatrudnienia wyznaczamy oddzielnie dla obecnych emerytów/rencistów objętych przez byłego pracodawcę opieką socjalną i oddzielnie dla obecnych pracowników, będących potencjalnymi przyszłymi emerytami/rencistami uprawnionymi do opieki. W pierwszym przypadku stanowi ona bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych przewidywanych dożywotnich rocznych odpisów na ZFŚS, jakie przysługują uprawnionym emerytom/rencistom, w drugim odpowiada bieżącej wartości oczekiwanej corocznych odpisów na ZFŚS, jakie pracodawca będzie zobowiązany dokonywać po odejściu pracownika z firmy na emeryturę lub rentę, pomniejszonej o bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych odpisów, jakie będą dokonywane na poczet tych świadczeń do momentu odejścia. Rezerwę obliczamy osobno dla każdego pracownika i każdego emeryta/rencisty, na podstawie indywidualnych danych przekazanych przez Spółkę, przy zastosowaniu metody Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych, bazując na przyjętych założeniach aktuarialnych oraz na wynikających z ustawy warunkach dokonywania odpisów na ZFŚS wraz z decyzją Jednoski o ich uznaniu wobec obecnych i przyszłych emerytów/rencistów.

Rezerwę z tytułu przyszłych świadczeń w postaci deputatów węglowych wyznaczamy oddzielnie dla obecnych uprawnionych emerytów/rencistów lub członków ich rodzin i oddzielnie dla obecnych pracowników, będących potencjalnymi przyszłymi emerytami/rencistami uprawnionymi do otrzymywania deputatu. W pierwszym przypadku stanowi ona wyrażoną w pieniądzu bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych deputatów, jakie przysługują uprawnionym emerytom/rencistom i osobom uprawnionym, dziedziczącym po nich, w drugim odpowiada bieżącej wartości oczekiwanej przyszłych deputatów, jakie będą świadczone po odejściu pracownika z firmy na emeryturę lub rentę, pomniejszonej o bieżącą wartość oczekiwaną przyszłych odpisów, jakie będą dokonywane przed ustaniem zatrudnienia na poczet deputatów na emeryturze/rencie. Rezerwę obliczamy metodą indywidualną, w oparciu o przyjęte założenia aktuarialne oraz warunki programu świadczeń dotyczące deputatów węglowych i przy zastosowaniu metody Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych.

Rezerwę z tytułu przyszłych świadczeń w postaci ulgi energetycznej, przejazdowej lub podobnych wyznaczamy w sposób analogiczny do metodologii opisanej dla deputatów węglowych lub odpisów na ZFŚS. Wyznaczamy ją przy zastosowaniu metody Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych w oparciu o otrzymane indywidualne dane o pracownikach i emerytach/rencistach, na podstawie przyjętych założeń aktuarialych oraz na bazie warunków programu danych świadczeń wynikających z uregulowań wewnętrznych firmy i/lub z ogólnie obowiązujących przepisów.

Ponadto na życzenie klienta firma wykonuje wyceny zobowiązań z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych a także inne zlecone kalkulacje.

Doradztwo aktuarialne dla sektora ubezpieczeń działu II (rozwiń)

  • doradztwo przy wyborze/konstrukcji programów reasekuracji
  • rozliczanie umów reasekuracyjnych
  • konsultacje w zakresie regulaminów tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń działu II
  • naliczanie nietypowych rezerw technicznych dla ubezpieczeń działu II

Inne usługi (rozwiń)

 

  • rachunki symulacyjne do wniosku o licencję na prowadzenie działalności w sektorze ubezpieczeń działu II
  • analizy finansowe, symulacje
  • audyty, weryfikacje rezerw